Juan 1:1 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1–51 El Verbo hecho carne. Leather, Black). 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 3. 3:1; Mc. Juan 1:1–4, 14. Los versículos 1-5 son unaafirmación de la pre-existencia divina de Cristo antes de la creación (1:15; 8: 56-59; 16:28; 17:5; 1 Juan 1:1; … 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Merlín 1-1 ligt in Playa de San Juan. 5 Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. 34 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Juan 1:1-18 - Duration: 45:53. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Leather), Biblia de la mujer conforme al corazon de Dios RVR 1960, Aqua (The Bible for Women After God's Own Heart, Turquoise), Biblia RVR 1960 Tam. Negra (RVR 1960 Super Giant Print Bible, Bond. 1 Hora música de oracion - Llévate mi Tristeza - Padre Chelo de Música Católica - Duration: 1:30:02. 1:4; Lu. (RVR 1960 Gift & Award Bible, Coffee/Turquoise LeatherTouch), Biblia Bilingüe RVR 1960-NKJV, Piel Italiana Azul y Verde (RVR 1960-NKJV Bilingual Bible, Leathersoft Blue & Green), Biblia Cronologica Dia por Dia RVR 1960, Tapa Dura (RVR 1960 Day-by-Day Chronological Bible, Hardcover), Biblia de estudio para mujeres RVR 1960, simil piel vino con indice (Study Bible for Women, LeatherTouch Burgandy with Index), Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), Biblia Letra Super Gigante RVR 1960, Piel Fab. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Playa de las Americas ligt op 16 km van Merlín 1-1 en Puerto de la Cruz ligt op 37 km van de accommodatie. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. 1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Capullos Naranja (RVR 1960 Personal Size Bible, Imit. 4. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Alamin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilyar na mga teksto at pananalita sa Bibliya, pati na ang karagdagang impormasyon mula sa konteksto nito. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Juan 3:16. 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Read full chapter Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 2 Él estaba en el principio con Dios. En él estaba la … 32 Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. La vida de Jesús de acuerdo al Evangelio de JUAN, versículo por versículo. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Juan 1:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El Verbo hecho carne. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 2 Este era en el principio con Dios. 1b. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 18. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 2. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Es posible que 1 Juan haya sido la hoja de cobertura para el Evangelio. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. ¿Cuándo y dónde se escribió? 1 En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. This is an example of a page. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … c Se trata de la palabra de vida. De accommodatie biedt uitzicht op de zee en de bergen. [1] 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 31 “Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Imágenes de Juan 1:1. c 4 En él estaba la vida, d y la vida era la luz de la humanidad. Marami ang nalilito kung paano uunawain ang Juan 17:3 kung saan sinasabi ng talata na ang tanging ang Ama lamang ang tunay na … 4 Mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. 6 Ngunit tayo'y sa Diyos. Este era en el principio con Dios. La frase «el Verbo» (una traducción de la palabra griega «Logos») es ampliamente interpretada como una referencia a Jesús, como se indica en otros versículos más adelante en el mismo capítulo. Juan 1:14 Dios Habla Hoy (DHH) 14 Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Het appartement beschikt over een zonneterras. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 1:1 "En el principio"Esto refleja Génesis 1:1 y Juan 1:1. A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado. BACK TO THE SCRIPTURES HIGHLIGHTS! Reservar Anterior; Capítulo anterior; Siguiente capítulo; Siguiente libro; Biblias: Juan 1:1 (BLPH) En el principio ya existía la Palabra; y la Palabra estaba junto a Dios y era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 26 Y Juan les respondió, diciendo: Yo a bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Probablemente se escribió en algún momento de finales del siglo I d.C. Juan 1:1-14 Dios Habla Hoy (DHH). d 2 Esta vida se manifestó: e nosotros la vimos y damos testimonio de ella, f y os anunciamos esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. El autor de las Epístolas de Juan fue testigo presencial del Salvador resucitado, que ciertamente fue el caso del Juan el Apóstol (véanse 1 Juan 1:1–4; 4:14). Palalimin ang pagkaunawa mo sa teksto gamit ang mga talababa at cross-reference. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. e 5 Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. 19:13; Moisés 1:32. TJS 1 Juan 1:1 Hermanos, este es el testimonio que damos de lo que era desde el principio… GEE Juan hijo de Zebedeo — Las epístolas de Juan. 27 a Este es el que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 1c. 1:19-27; 3:27-30. kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Juan 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. 3 Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 1. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 5 Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. 2a. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 33 Nagpasugo # Jn. 1. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, RVR 1960 Biblia p/Regalos y Premios, café y turquesa, Piel I. Personalizado, Piel Imit. Juan 1:1-51. 1 Os escribimos acerca de lo que ya existía desde el principio, b de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. 48:1. 5 Nalalaman # Jn. 35 Si # Ecc. 6 At # Mt. 1 Juan 5:7; Apoc. Leather, Orange Lotus). 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Juan 1, 1 es el primer versículo del Evangelio de Juan.La versión Reina-Valera 1960 del versículo lee «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Juan, 1. Juan 1 - Biblia Reina Valera 1960 El Verbo hecho carne. f GEE Jesucristo — La existencia premortal de Cristo. 2 Él estaba en el principio con Dios. Het appartement beschikt over 2 slaapkamers en een keuken met een vaatwasser en een waterkoker. 1 En el principio ya existía la Palabra, b y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. En esta ocasión te presentamos una serie de imágenes que representan de una forma distinta este gran versículo que encontramos en el nuevo testamento. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 45:53. 4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 3 Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. 28 Estas cosas acontecieron en a Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. No se sabe exactamente cuándo ni dónde se escribió 1 Juan. Pablo Morales 2,183 views. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, piel simil negra/marron claro (MacArthur Study Bible, Leathersoft Black/Tan), RVR 1960 Biblia De Estudio MacArthur (MacArthur Study Bible), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed), Biblia RVR 1960 de Letra Grande, Piel Imitada Negra (RVR 1960 Large Print Bible, Black Imit. 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Click the Edit link to make changes to this page or add… El Verbo hecho carne.